55 Posts in Image, Farsi, Kultur, > 60 Min.
59:40 Min.
Audio file
Radio irani. Ihr Radio

Radio irani 01.06.2020 | رادیو ایرانی، رادیوی شما،بخش اول خیام شاعر و فیلسوف ایران در برنامه بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی

31.05.2020 – میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با موضوع بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی این برنامه استاد در باره کلکشتی در اندیشه…