Haft Khan von Rostam in Shahnameh Teil 2 هفت خان رستم بخش

Podcast
Radio irani. Ihr Radio
  • Haft Khan von Rostam in Shahnameh هفت خان رستم در شاهنامۀ
    49:54
audio
45:33 Min.
Haft Khan von Rostam in Shahnameh Teil 3 هفت خان رستم بخش
audio
1 Std. 34 Sek.
Haft Khan von Rostam in Shahnameh Teil 1 هفت خان رستم بخش نخست
audio
58:32 Min.
Der Dschemschid - Teil 2 استوره جمشید بخش
audio
57:17 Min.
Der Dschemschid - Teil 1 استوره جمشید بخش
audio
1 Std. 02:22 Min.
April 2022, Bijan und Manijeh Teil 2 بیژن و منیژه بخش
audio
59:34 Min.
Spezial: Persisches Neujahr 2022 رادیو ایرانی، برنامه ویژه نوروز
audio
53:43 Min.
März 2022, Bijan und Manijeh Teil 1 بیژن و منیژه بخش
audio
55:42 Min.
Adventwochen des iranischen Kalenders چهار هفتۀ رویدادی اسفندماه
audio
48:58 Min.
Januar 2022, Shahnameh Sohrab-godfrid- سهراب و گردآفرید بخش 2

August – Sendung 2022 mit Prof. Parsay
Haft Khan von Rostam in Shahnameh Teil 2

برنامه ماه آگوست/امردادماه با استاد جواد پارسای
از سری برنامه های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی
هفت‌خان رستم از شاهنامۀ فردوسی بخش دو
در این خان، رستم در مسیر راه خود، در کنار رودی بخواب رفت و رخش در چمنزاری به چرا مشغول شد. دشت‌بان آن ناحیه که از چرای رخش بخشم آمده بود، به رستم حمله برده و در خواب ضربه‌ای به وی وارد آورد:

گشاده زبان شد دمان آن زمان
چو در سبزه دید رخش را دشتبان
یکی چوب زد گرم برپای اوی
سوی رخش و رستم بنهاده روی.

هنرمندان: هوشمند عقیلی و عارف

Schreibe einen Kommentar