ترانه های فارسی و محلی

Podcast
POL
  • ترانه های فارسی و محلی
    59:59
audio
موزیک ایرانی، افغانی و تاجیک
audio
Migration vom Traum zur Realität
audio
Musik
audio
Musik
audio
Radio pol
audio
Migration von Afghanistan nach Österreich

همگام با پاییز رنگارنگ دومین برنامه پاییزیمان را به پخش ترانه های فارسی و ترانه های محلی اختصاص دادیم

Leave a Comment