• Folge 4 Farsi
    04:58
  • MP3, 320.03 kbps
  • 11.39 MB
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

چگونه زندگی روزمره در شرایط اضطراری راحت تر است، چگونه می توان  برنامه دفتر در خانه، مدرسه خانگی و مراقبت از اطفال را ترکیب کرد و چطور میتوانید اطفال تان را در درس های شان حمایت کنید

 

این برنامه به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد