رادیو تیام ؛آه از آن رفتگان ِ بی برگشت

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2020-01-11 15:00
    Download
    59:59
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus
audio
رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده
audio
Radio tiam mit Cijamak,Sänger und Gitarrist
audio
رادیو فانوس تیام ؛ موسیقی جنوب ایران با محمد خدادای
audio
Rdio tiam Das Menschenrecht. Solidarität und Freiheit in Iran

شبم از بی ستارگی : شب گور
در دلم گرمی ِ ستاره ی دور
آذرخشم َگهی نشانه گرفت
َگه تگرگم به تازیانه گرفت
بر سرم آشیانه بست كلاغ
آسمان ،تیره گشت چون َپر ِ زاغ
مرغ ِ شبخوان كه با دلم می خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان، گم شدند در شب ِ دشت
آه از آن رفتگان ِ بی برگشت…

Schreibe einen Kommentar