Radio Fanoos Tiam

آلبوم روز شنبه رادیو فانوس تیام با سحر، هادی و رضا در این برنامه از بی بی افضل وزیری سخن راندیم از زنان خیر دوره ی قاجار ، یک سر به خواجه نظام ملک یکی از وزرای با تدبیر ملکشاه سلجوقی زدیم و در بخش دوم برنامه داستانی کوتاه داشتیم از کتاب چیزهایی هست که … Radio Fanoos Tiam weiterlesen

Radio Fanoos Tiam

  • ORANGE 94.0 Logging 2018-08-25 15:00
    59:59