• 8.05.2017
    59:55
  • MP3, 192 kbps
  • 82.32 MB
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

اخبار به روز در باره وضعیت پناهندگان و شرایطی که شامل حال کسانی میشود که داوطلبانه یا به اجبار به وطن خود برگردانده میشوند

رادیو فرو برنامه فارسی زبان فرصت نو
فرصت نو پاسخی است به سوالات شما
سوالات خود را به ایمیل آدرس زیر و یا از طریق فیسبوک برای ما بنویسید
forsateno.radiofro.gmail.com