معرفی برنامه آینده سفید

Podcast
Ayende Safid
  • 11h-12h
    59:59
audio
1 Std. 00 Sek.
Eide Programm
audio
1 Std. 00 Sek.
Talk show with Bashardost from Wien

معرفی برنامه آینده سفید به شنونده گان

نشر آهنگ افغانی در ابتدای برنامه

معرفی مهان برنامه و صحبت با مهمان برنامه روی فعالیت ها و کارکردهای ایشان در اتریش

سوال و جواب با مهمان برنامه روی اینکه انگیزه و راز موفقیت ایشان در چی است

نشر آهنگ به  ذوق مهمان برنامه و گفتن فکاهیات و طنز های جالب با مهمان برنامه

Introduction of (the bright Future) for listeners

Playing of Afghani songs

Introduction of guest for listeners and talk about her activities and life in Austria since she is here

Talk and speak about her objectives and wishes

Have Afghani Music and jokes during the program

Schreibe einen Kommentar