مهمانان این برنامه آقای جناب مگیستر جواد پارسای و معرفی کتاب ایشان به نام “ واژه ها را بوسه زن “ و آقای “ محمد سرمد “ حول موضوع افتتاح باشگاه ورزشی تیام و شرح فعالیت های این باشگاه

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2016-11-20 15:00
    59:59
audio
Radio Tiam, Bücher und Musik
audio
رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus

Schreibe einen Kommentar