• انتخابات سازمان دانشجویی
    58:04
  • MP3, 128 kbps
  • 53.16 MB
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

برنامه مخصوص دانشجویان با آقای دکتر میرزایی، عضو هیئت رئیسه سندیکای دانشجویان در اتریش در باره نحوه کار سازمان و یا سندیکای دانشجویان، اهمیت و نقش آن در بهبود وضعیت دانشجویان و اهمیت شرکت در انتخابات نمایندگان دانشجویان در این سازمان بخصوص برای دانشجویان خارجی در اتریش

Gast in der Sendung ist Herr Dr. Mirzaie. Er informiert über die Österreichische HochschülerInnenschaft und Infos zu den ÖH Wahlen
مجریان: فرزانه عمادی، و ایمان جویا
موزیک: جمشید رحیمی

هزینه‌هایی که مربوط به دانشگاه و تحصیل می‌شود
هزینه‌های غیرتحصیلی
کار برای دانشجویان
همه اطلاعات در سایت
www.daneshjoo.at
www.irani.at

Diese Sendereihe im OnDemand Player durchhören
Produziert am:
17. Mai 2015
Veröffentlicht am:
17. Mai 2015
Thema:
Wissenschaft Bildung
Sprachen:
Tags:
, , , ,
RedakteurInnen:
Farzaneh Emadi, Iman Jooya
Zum Userprofil
Farzaneh Emadi
Für E-Mail Adresse klicken
1200 Wien