Illegalisierte Flüchtlinge_2 – Dari

شما به رادیو فرایرد – مرکز رادیو آزاد در اینسبروک که روی فراکانس 105.9 میباشد گوش میدهید. نمایش رادیوئی زیر ، یکی از 10 نمایش های است که در یک پروژه تحت نام „Wir bleiben!“. ( ما میمانیم ) تولید شده است. این نمایش ارائه کننده معلومات مهم برای مهاجرین در تیرول میباشد. امروز ،،،،، … Illegalisierte Flüchtlinge_2 – Dari weiterlesen

Illegalisierte Flüchtlinge_2 – Dari

  • da_illegalisierte_2
    08:50