Rechte und Pflichten – Dari

شما به رادیو فرایرد – مرکز رادیو آزاد در اینسبروک که روی فراکانس 105.9 میباشد گوش میدهید. نمایش رادیوئی زیر ، یکی از 10 نمایش های است که در یک پروژه تحت نام „Wir bleiben!“. ( ما میمانیم ) تولید شده است. این نمایش ارائه کننده معلومات مهم برای مهاجرین در تیرول میباشد. امروز ،،،،، … Rechte und Pflichten – Dari weiterlesen

Rechte und Pflichten – Dari

  • da_interviewaina+ali
    08:38